After the former China Telecom split up, in the South, China Telecom is the major supplier in the following provinces (21):
Shanghai(SH), Jiangsu(JS), Zhejiang(ZJ), Shaanxi(SN), Gansu(GS), Xinjing(XJ), Xizang(XZ), Yunan(YN), Guangxi(GX), Guangdong(GD), Fujian(FJ), Jiangxi(JX), Hunan(HN), Hubei(HB), Sichuan(SC), Chongqing(CQ), Anhui(AH), Hainan(HQ), Guizhou(GZ), Ningxia(NX), Qinghai(QH)

North China Netcom Group is the major supplier in the following provinces (10):
Beijing(BJ), Tianjin(TJ), Hebei(HEB), Heilongjiang(HL), Jilin(JL), Liaoning(LN), Henan(HEN), Shandong(SD), Inner Mongolia(NM), Shanxi(SX).